« و الله خلق کل دابه من ماء » آیه 45 از سوره نور

        «هر جنبنده‏ای را ما از آب آفریده‏ایم»

« و جعلنا من الماء کل شی‏ء حی » آیه 30 از سوره انبیاء

        «هر زنده‏ای را ما از آب قرار داده‏ایم»

                                       با آیاتی که دیدم اهمیت آب در آفریش برما روشن است.

اگر به بدن خودهم نگاه کنیم  میبینیم حدود 80 درصد بدن ما از آب است ، یعنی یک فرد  50کیلویی از 40 کیلو آب و 10 کیلو سایر عناصر تشکیل شده!!!

آب مغناطیسی؟!

بااعمال انرژی مغناطیسی می توان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به طوریکه خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما ،وزن مخصوص ،کشش سطحی، ویسکوزیته وقابلیت هدایت الکتریکی آن تغییرمی یابد ، این آب را که به وسیلۀ انرژی مغناطیسی خواص آن تغییر پیدا کرده آب مغناطیسی گویند.

اثر مغناطیس بر روی آب:

اثرمغناطیس روی آب به طوراتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب درداخل لوله ها باعث رسوب املاح روی جدارلوله ها گشته ،ضمن کاهش سطح مقطع لوله ها وافزایش افت انرژی،عبورآب داخل لوله هارامختل می کند. آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله ها راپاک وازرسوب مجدد روی جدارلوله هاجلوگیری می کند.

یکی از تغییراتی که درآب مغناطیسی ایجاد می شود نحوه آرایش بارهای الکتریکی مولکول های آب می باشد. ازآنجاکه به طورطبیعی بین نیروهای خالص مولکولهای آب اختلاف کمی وجود دارد، مولکولهای آب به صورت کاملاً تصادفی قراردارند.

• .درآب های موجود ودردمای محیط ،بیش از۷۰درصدمولکولهای آب به صورت نامنظم قرارگرفته وبارهای مثبت ومنفی آنها درجایگاه طبیعی خودقرارندارند.

• درصورتیکه یک جسم دارای قدرت مغناطیسی با یکی ازقطب هایش ،مثلا ًقطب دارای بارمثبت به آب نزدیک شود ،مولکولهای آب با بار منفی به منبع مغناطیس نزدیک تر ومولکلو‌لهای با بارمثبت ازآن دور می شوند. این روند باعث می شود تا مولکول های آب شامل کاتیون ها وآنیونها ازحالت بی نظمی به صورت مرتب درآمده ونوع پیوند اکسیژن - هیدروژن ازحالت مثلثی به شکل یک خط تغییرکند.

دراین شرایط هیدروژن های مثبت دارای نیروی بیشتری شده ودرنهایت نیروی منفی خالص مولکول آب به نیروی مثبت خالص آب مغناطیسی تبدیل می شود ،درنتیجه بارالکترونیکی مولکولهای آب دراین شرایط نسبت به آب معمولی متفاوت خواهد بود وضمن تشکیل مولکولهای کوچک تر آب ،باعث افزایش تعداد مولکولها آ ب در واحد حجم وهمچنین افزایش قدرت حلالیت آب می گردد.

میدان مغناطیسی با تغییر بار الکتریکی ملکولهای آب (کاتیون ها و آنیون ها) آنها را بصورت منظم قرار داده و این نظم باعث تشکیل ملکولهای کوچکتر آب و افزایش تعداد ملکولهای آب در واحد حجم می شود.این حرکت علاوه بر جذب کاتیون ها وآنیون ها قابلیت حلالیت آب را افزایش می دهد و نمکها به ویژه کربناتها و بیکربناتها قابلیت حلالیت و جذب بیشتری توسط گیاه یافته و در هنگام آبیاری به دلیل افزایش حلالیت آب و انتقال آسان نمکها در خاک (به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمکها) حرکت آنها به سمت سطح خاک وتجمع آنها در اطراف ریشه کاهش می یابد.

درواقع آب مغناطیسی چیزی به آب اضافه یا کم نمی کند درحالت معمولی اگر۱۰۰گرم کلسیم وارد آب دریک لوله گردد ،۸۰گرم کلسیم ازآن خارج می شود ، درصورتیکه اگرازآبیاری مغناطیسی استفاده شود ،همه۱۰۰گرم آن خارج می شود.   با مغناطیسی کردن آب،کشش سطحی به۶۲دین برسانتی مترمربع کاهش می یابد. کاهش کشش سطحی آب ،قدرت حلالیت آنرا افزایش داده ودرجه سختی راکاهش می دهد وباکاهش سختی ، آب اکسیژن محلول افزایش می یابد.

 

آبیاری مغناطیسی 

گیاهان برای رشد مطلوب وفرآیند فتوسنتز نیازبه جذب آب و موادغذائی ازخاک  دارند.عمده موادغذائی موجود درخاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند .هنگام آبیاری گیاهان باآب معولی مقدارکمی ازعناصرغذائی درآب حل می شوند. درنتیجه  به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود .زمانی که گیاه با آب سخت وبدون اثرمغناطیس آبیاری شود ،لایه ای سفید وسخت ازبی کربنات کلسیم وکربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود وتنها بخشی  ازبی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده ودرخاک نفوذ می کنند وسپس روی ریشه گیاه نشست می کنند. درنتیجه گیاه مجبوراست برای ادامه زندگی خود ریشه های  اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه رابه خاطرصرف انرژی اضافی مختل می کند. به دلیل افزایش مولکول های آب درواحد حجم ، براثرمغناطیسی شدن آب ،برحلالیت آن اضافه شده ودرنتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها وآنیون ها افزایش می یابد ومقداربیشتری ازنمک هابه ویژه بی کربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. دراین شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک وهمچنین تجمع نمک هادراطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بارالکتریکی نمک ها کاهش می یابد.

ضرورت استفاده از آب مغناطیسی

•درحال حاضرآب شیرین به عنوان یک کالای اقتصادی ،نقش اساسی رادرتولیدات کشاورزی صنعتی وتأمین نیازهای بهداشتی وشرب درسطح جهان ایفاءمی کند. درکشورما دربخش کشاورزی به عنوان محورتوسعه ، سرمایه گذاری های زیادی به کارگرفته شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشوردرچرخه تولید وارد شود ولذ ادراین راستا مدیریت مؤثرعرضه وتقاضا ومصرف آب برای افزایش بهره وری ازاین منابع قابل دسترس نقش کلیدی خواهد داشت.

بخش کشاورزی به لحاظ راندمان نازل آبیاری به تنهائی حدود ۹۰ درصدآب قابل استحصال درکشوررامصرف می کند وبا توجه به نیازشدید بخش صنعت به آب وراهکارهای انتخاب شده توسعه صنعتی ودرجهت اشتغال زایی ضروری است به هروسیله ممکن راندمان آبیاری افزایش یابد. با وجودآن که آبیاری سطحی به عنوان روش غالب درجهان محسوب می گردد ،ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالای مصرف آب وافزایش روزافزون هزینه تأمین آب ونیزمحدودیت منابع دردسترس ،تمایل دولت ها به ویژه کشورهای توسعه یافته برای کاربردآبیاری تحت فشار را افزایش داده است. به این منظوراجراء سیستم های آبیاری کم فشار با لوله زیرزمینی  وسیستم آبیاری تحت فشار قطره ای وبارانی امکان حصول راندمان توزیع آب درسطح مزرعه را تا حدود  ۹۵ درصد درشرایط اجراء خوب (در حالت ایده ال، اما در واقع کمتر است.) فراهم می آورد ؛ ولی به دلیل ناخالصی های موجو د درآب نظیراملاح کربناته ، بی کربناته ونیزکلسیم ،منیزیم ،آهن ،منگنزوذرات معلق وبیولوژیک، لوله ها ،نازل ها وقطره چکان ها دچاررسوب وگرفتگی شده وعمرمفیدشان به شدت کاهش می یابد.

انواع روشهای تصفیه فیزیکی

   مغناطیسی  

   الکترونیک

   اولترا سونیک

   انجماد

   تزریق ازون

در اینجا ما به بیان روش اول یعنی روش مغناطیس  می پردازیم

رسوب زدایی مگنت ها بسیار موثر تر از روش الکترونیکی بوده واصلاح خاک توسط این تجهیزات بطور کامل صورت گرفته و شوره زایی کمتر بدیهی است.

اما در صورت استفاده توامان از دو روش مغناطیسی و الکترونیکی می توان مصرف کود های فسفره وریز مغزی را به نصف کاهش داد زیرا با کاربرد مگنتها سیستم ریشه توسعه یافته و تماس سطح ریشه با املاح فسفر و ریز مغزی ها (یون های غیر متحرک) بیشتر می شود و این خود زود رسی بیشتر محصول را بدنبال خواهد داشت.

روش استفاده از آبیاری مغناطیسی:

الف: درروش سنتی

در این روش دستگاه آب مغناطیسی را در محل دهانه خروجی آب از چاه ویا محل ورود آب رودخانه ها به کانال های دسترسی، نصب می کنند که با عبور آب از این مسیر مغناطیسی ، تغییرات مورد نظر در آب ایجاد می گردد که این خاصیت بین 8 الی 48 ساعت در آب باقی خواهد

ب:  در روش آبیاری تحت فشار

•در این روش بعد از پمپ و فیلتر شن و قبل از فیلترهای توری وتانک کود دستگاه آب مغناطیسی نصب می شود.

•در این سیستم به ویژه در قطره چکان ها قابلیت جذب آب و عناصر غذایی برای گیاه افزاش یافته و راندمان آبیاری قطره ای از 85% به 98% قابل افزایش است.

•در این سیستم با استفاده از تجهیزات سختی گیر و رسوب زدایی مغناطیسی آب، تصفیه فیزیکی آب انجام شده و سختی ناشی از بیکربنات آب چاه و املاح کربناته کلسیمی و منیزیمی خنثی می گردد.

•همچنین از گرفتگی افشانکها و قطره چکانها در سیستمهای تحت فشار و قطره ای پیشگیری می شود.

مزایای آب آبیاری مغناطیسی

۱- افزایش راندمان آبیاری

     آ ب مغناطیسی (دیونیزه) به ذرات کلوئیدی رس چسبیده و فرار آب به اعماق خاک متوقف می شود لذا راندمان آبیاری که ناشی از تبخیر و نفوذ عمقی می باشد ارتقاء می یابد. مثلا در آبیاری قطره ای از 85% به 95% افزایش می یابد.

     آب مغناطیسی شده روان تر و سریعتر در خاک سطحی  فرو می رود و حتی در زمینهای شور وقلیا  احتمال ماندابی و تبخیر آب آبیاری کاهش می یابد.

۲- افزایش حلالیت آب (بهبود کارایی مصرف کود):

     بر اثر نیروی مغناطیسی اعمال شده تعداد ملکولهای آزاد آب افزایش یافته و دیگر درگیر  با املاح محلول در آب نخواهند بود.

 

•در اثر این پدیده به شدت به حلالیت آب اضافه شده و کشش سطحی آن کاهش می یابد ومی توان در سمپاشی و محلول پاشی از نازل های کوچکتر استفاده کرد تا مصرف سم به یک سوم قبل کاهش یابد.(زیرا ملکول آب بصورت گرد درآمده و بار الکتریکی خود را از دست می دهد)

•در صورت آبیاری بارانی در سطحی وسیع،  این ذرات به شکل ابر مغناطیسی بر فراز منطقه تشکیل شده و بطور محسوسی میزان بارندگی در آن منطقه افزایش می یابد.

    با افزایش حلالیت آب، عناصر غذایی موجود در خاک ( فسفاتهای تثبیت شده و ذرات کلوئیدی ، سیلیکاتهای حاوی پتاسیم و نیز ریز مغذی ها) فعال شده و نیاز به مصرف کود تا 50 % کاهش می یابد.

     اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب  و در ادامه سهولت انحلال املاح نا محلول در خاک گشته که این امر کاهش 50% مصرف کود را می تواند ارمغان آورد.

۳- خنثی شدن سختی آب:

  آبیاری مغناطیسی با خنثی کردن سختی آب و تبدیل بیکربنات به کربنات کلسیم وبا تبدیل کلسیتها به آرگونیت  سبب می شود املاح به راحتی توسط ریشه جذب شوند.

در آبیاری معمولی املاح کلسیتی در حضور بیکربنات لکه های کلسیمی بر روی برگ تشکیل می دادند و با پر کردن خلل وفرج خاک آن را سفت می کردند ومانع از جذب آب و مواد غذایی می شدند اما در آبیاری مغناطیسی با تبدیل شدن به آرگونیت دیگر مزاحم نخواهند بود.

 ۴- پاستوریزاسیون آب:

با عبور آب مغناطیسی شده و خنثی شدن کاتیون ها امکان حیات و تغذیه  از خزه ها ،جلبک ها و پاتوژن ها نظیر ویروس،باکتری ها و قارچ ها سلب شده و جمعیت آنها در سطح مزرعه کنترل می شود.  بدین ترتیب گیاه با کاهش جمعیت پاتوژن ها نسبت به بیماری های گیاهی محافظت شده و نیاز به سمپاشی نیز کاهش می یابد.

۵- اصلاح خاک:

در صورتیکه از کود های آلی استفاده کنیم ، آب مغناطیسی بعنوان پلی بین ذرات کلوئیدی و هوموس عمل کرده و خاکدانه تشکیل می شود و به این ترتیب خاک پوک شده و تهویه آن به نحو بهتری انجام می شود و خاک کلوخه نشده و حاصلخیزی آن بهتر تامین می گردد.

در صورت پاشش کود های آلی و بیولوژیک ،تاثیر آبیاری مغناطیسی بسیار بیشتر خواهد شد.

۶- زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه:

آب مغناطیسی چرخه رسیدن محصولات را از طریق پویا سازی آب بین ترکیب ذرات رس و هوموس و عصاره خاک، تسریع می سازد و محصول زود رس می شود.

با جذب آسانتر کاتیونها از جمله کلسیم ، منیزیم و آهن رنگ برگ سبز تیره شده و این نشان دهنده رفع فقر ریز مغذی ها می باشد.

به علت قدرت جذب بیشتر سیستم ریشه، گیاه 30-20روز زودرس تر شده ،

در نتیجه با جذب بیشتر یونهای غیر متحرک نظیر فسفر وآهن ، رشد و عملکرد گیاه به تناوب افزایش می یابد.

۷- مقاومت به سرما زدگی:

در اثر آبیاری مغناطیسی با کنترل باکتری های مولد هسته یخ ، تشکیل بلورهای یخ در دماهای پایین تری محتمل بوده و ریسک خسارت سرمازدگی کاهش می یابد.

از طرفی با حلالیت بیشتر آب مغناطیسی جذب پتاسیم از ذرات کلوئیدی افزایش یافته و درصد مواد جامد ساقه و برگ بسیار بالاتر خواهد بود و خطر تشکیل بلور های یخ در گیاه کاهش می یابد.

۸- افزایش کیفیت و کمیت محصول:

با تصفیه آب آبیاری فرایند فتوسنتز تقویت شده و علائم کمبود مواد غذایی رفع می شود.

در این حالت برگ هایی سبز تر، گیاهانی قوی تر وشاداب تر با جذب بهتر ریز مغذی ها، کلسیم و منیزیم خواهیم داشت.

درصد مواد جامد در میوه ودانه افزایش می یابد.

سرعت جوانه زنی و درصد سبز شدن در درختان افزایش یافته و بعلت محو لکه های کلسیمی در آبیاری بارانی و باقی نماندن قطرات درشت بر روی برگها ، برگسوزی متوقف می شود.

۹- محافظت و نگهداری از بذر در انبار:

مغناطیسی کردن بذر یکی از راههای محافظت و نگهداری از بذر در انبار است.

با مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش 50-30 درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز شدن آن فراهم می شود.

همچنین در اثر این عمل تشکیل پروتئین سریعتر شده و رشد ریشه ها بیشتر و بذر های ضعیف با قوه نامیه کمتر ، رشد بهتری خواهند داشت.

۱۰- مزایا در باغبانی:

الف: همزمانی در رسیدن، درشت شدن و یک دست بودن میوه

ب: مرتفع شدن معضل سال آوری

ج: افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده وبرپشت و روی برگ مینشیند)

د: جذب آسانتر  مواد غذایی در نتیجه کاهش زرد برگی و کلروز

ه: حذف تنش خشکی با توجه به افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک

و: افزایش عملکرد به علت فتوسنتز بهتر وجذب راحت تر آب و مواد غذایی

ز: زودرسی محصول در نتیجه تعدیل موئینگی(افزایش خاصیت اسمزی)

مواردی که باید در استفاده از آب مغناطیسی به آنها توجه شود:

۱- مدت اثر و مغناطیس ماندن آب حد اکثر 2 روز است و در صورت نگهداری از آب در استخر دستگاه باید بر خروجی آب استخر نصب شود.

۲- باید از آبیاری زیاد اکیدا خود داری کرد زیرا حلالیت آب مغناطیسی بالاست و در صورت جاری شدن آب با حل کردن املاح و شستن آنها ، نیاز به کود پاشی را ضروری می سازد.

۳- با توجه به اثرات سیستم تصفیه ، می توان سیستم آبیاری قطره ای را حتی در زمین هایی که آب آبیاریشان دارای شوری و سختی فوق العاده بالاست، مستقر ساخت و سیستم فوق را بدون مشکل گرفتگی قطره چکان ها رهبری کرد.

۴- با توجه به کوچک شدن ملکول آب در سیستم آبیاری بارانی ، گیاه با جذب برگی آب مورد نیاز خود را تامین می کند. در این مورد کود آبیاری توصیه می شود تا مصرف کود باز هم کاهش یابد .

مصرف آب هم با کم کردن دور آبیاری و عمق آبیاری به شدت کم می شود.

۵- جهت باروری ابرها می توان با استفاده از یخ خشک ، آب مغناطیسی دیونیزه را همراه با تکنولوژی نانو اکسید نقره استفاده کرد و مانع از دست رفتن ملیاردها متر مکعب آب از محدوده کشور گردید.

                                                                                                                                               جمع آوری مطالب مجیدی